ស្ថាប័នសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុស៊ិនហាន

សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុស៊ិនហានមាន១៧បុត្តសម្ព័ន្ធដែលផ្តល់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុលំដាប់ទី១ជូនទៅដល់អតិថិជនដូចជាវិស័យ ធនាគារ , កាតឥណទាន,​​ មូលប័ត្រ,​ ធានារ៉ាប់រង​ និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម។ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាម៉ាទ្រីស​ ត្រូវបានដាក់ អោយប្រើប្រាស់​ ក្នុងការពង្រីក​វិស័យធុរកិច្ច​របស់​​បុត្តសម្ព័ន្ធនីមួយ​ៗ​,​ ដើម្បីធានាទៅលើភាពច្បាស់លាស់​ នៃគោលដៅ យុទ្ធសាស្រ្ត​របស់សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាការបង្កើនអោយ​មានប្រសិទ្ធិភាពទៅលើការប្រើប្រាស់​ធនធាន ដូចជាមូលធន​ និងបុគ្គលិក​។​ នៅចុងឆ្នាំ​​២០២០,​​ សម្ព័ន្ធធុរកិច្ច​អចលនទ្រព្យក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូល​ទៅក្នុងរចនាបទ​​ ម៉ាទ្រីស​​ រួមមានជាមួយនឹង​ធុរកិច្ច​៦ផ្នែក​ផ្សេង​ទៀត​​ដូចជា​ ​GIB, WM, Global, GMS, Pension and Digital ។

សាថ ប័ន្សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសិន្ហាន្

សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ិនហាន

Shinhan Bank

ធនាគារ

Shinhan Bank

កាត​ឥណទាន

Shinhan Investment

កាត​ឥណទាន

Shinhan Life Insurance

ធានារ៉ាប់រងជីវិត

OrangeLife

ធានារ៉ាប់រងជីវិត

Shinhan REITs Management

ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ

Shinhan Assets Management

ការគ្រប់គ្រង​ទ្រព្យសម្បត្តិ

Shinhan Capital

ការជួល

Jeju Bank

ធនាគារ

Shinhan Savings Bank

ហិរញ្ញវត្ថុអតិថិជន

Asia Trust

ការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ

Shinhan DS

ហិរញ្ញវត្ថុអាយធី

Shinhan Credit Information

ការគ្រប់គ្រងឥណទាន

Shinhan AITAS

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

Shinhan Alternative Investment Management

ការវិនិយោគ

Shinhan AI

ការប្រឹក្សាវិនិយោគ

Shinhan Venture Investment

ការវិនិយោគ